Oferta

Rozcieńczalnik EKO

Charakterystyka

Rozcieńczalnik EKO jest mieszaniną węglowodorów alifatycznych i naftenowych otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej.

Zastosowanie

Rozcieńczalnik EKO stosowany jest jako rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych, olejno-żywicznych i ftalowych oraz do mycia części samolotów, innych mechanizmów i części precyzyjnych, usuwania pokryć konserwacyjnych.

Właściwości

wg WT-08/OBR PR/PD/54

Lp. Oznaczenie J.m. Norma Wartość dopuszczalna
1. Barwa wzrokowo Żółto-brązowa
2. Gęstość w 150C kg/m3 PN-EN ISO 3675 850÷950
3. pH wyciągu wodnego PN-84/C-04064 6 ÷ 8
4. Temperatura zapłonu °C PN EN ISO 2719 > 30
5. Temperatura krzepnięcia °C PN-55/C-04016 < – 50
6. Lepkość w temp 40°C mm2/s PN-EN ISO 3104 4÷7