Oferta

Nafta ochronna

Charakterystyka

Nafta ochronna otrzymywana jest w wyniku dwustopniowej destylacji mikrowosków polietylenowych. Zawiera głównie n-parafiny o parzystej liczbie atomów węgla C-10 do C-18. Wymagania dotyczące przedmiotu WT opracowano w oparciu o wymagania normy PN-C-96043.

Zastosowanie

Nafta stosowana jest głównie jako zmywacz smarów i tłuszczów z powierzchni metalowych zwłaszcza łożysk tocznych, ma działanie antykorozyjne.

Właściwości

wg WT-10/OBR PR /PD/82

Lp.
Rodzaj wymagania
Wymaganie
Metoda analiz
1.
Gęstość w 15 °C g/cm3, nie wyżej niż
Podawać wynik
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
2.
Destylacja normalna:
– początek wrzenia, °C max.
– koniec wrzenia, °C max.
175
325
PN- EN ISO 3405
ASTM D 86
3.
Temperatura zapłonu, °C min
60
PN EN ISO 2719
4.
Odczyn wyciągu wodnego
obojętny
PN-84/C-04064
5.
Zawartość siarki, max, mg/kg
10
ASTM D 2622
6.
Korozja na miedzi i stali, 96h, 50°C
wytrzymuje
PN-EN ISO 2160
7.
Kwasowość, mg KOH na 100 cm3, nie więcej niż
0,6
PN-85/C-04066
8.
Zawartość wody i zanieczyszcze
Nie zawiera
WT-10/OBR PR /PD/82
pkt. 4.2.2