Laboratorium

Warter Fuels w ramach działalności badawczej i laboratoryjnej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i techniczno-usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, ochrony środowiska, w tym badania analityczne w akredytowanym laboratorium – Certyfikat Akredytacji Nr AB 297, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakład Analityczny (BA)

Główną specjalnością Zakładu Analitycznego są badania analityczne prowadzone na rzecz przemysłu rafineryjnego, przetwórstwa i użytkowania produktów ropopochodnych oraz ochrony środowiska, związane z procesami produkcji, dystrybucji i użytkowania paliw. Zakład Analityczny wykonuje m.in.:

 • badania jakości surowców, półproduktów i produktów rafineryjnych i petrochemicznych (ropa naftowa, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, oleje napędowe, opałowe, frakcje z przerobu ropy naftowej, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i odczynniki pochodzenia naftowego),
 • badania jakości biokomponentów i biopaliw,
 • badania własności fizykochemicznych i identyfikację składu różnorodnych produktów i mieszanin organicznych. Porównanie jakości produktów z wyrobami markowych producentów rynkowych,
 • usprawnienia kontroli procesów technologicznych poprzez opracowywanie korelacji wiążących parametry jakości produktu z jego składem i właściwościami fizyko-chemicznymi,
 • badania zanieczyszczeń środowiska oraz ich rozprzestrzeniania się w elementach środowiska naturalnego (głównie: wody powierzchniowe i gruntowe, ścieki, gleba),

Oprócz wyżej wymienionych usług Zakład Analityczny zajmuje się opracowywaniem nowych metod analitycznych i systemów kontroli jakości dla nowych lub modyfikowanych wyrobów.

Dział Badań i Rozwoju (BI)

Dział Badań i Rozwoju prowadzi działalność badawczą, wdrożeniową i usługową z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Są to prace o charakterze usługowo-badawczym i projektowym. Działalność Działu można podzielić na następujące obszary:

 • prowadzenie badań w skali laboratoryjnej i półtechnicznej w zakresie procesów eteryfikacji, estryfikacji, hydrorafinacji produktów naftowych, reformowania, komponowania benzyn,
 • prowadzenie badań w skali laboratoryjnej dla procesów rozfrakcjonowania produktów naftowych,
 • wykonywanie obliczeń symulacyjnych dla procesów rafineryjnych i petrochemicznych,
 • opracowanie analiz literaturowych i patentowych w zakresie przemysłu rafineryjno-petrochemicznego.
 • modernizowanie istniejących technologii przemysłowych w celu poprawy jakości produktów, obniżenia energochłonności, zmniejszenia lub wyeliminowania uciążliwości technologii dla środowiska,
 • opracowywanie nowych technologii i produktów naftowych.
 • prowadzenie badań nad skutecznością działania dodatków do olejów napędowych, ropy naftowej i frakcji naftowych,
 • prowadzenie badań stabilności lekkich i ciężkich frakcji naftowych.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Zakładu Analitycznego
mgr inż. Hanna Laskowsk

Kierownik ds. Jakości Zakładu Analitycznego
Barbara Żółtowska
tel. +48 243652989
barbara.zoltowska@warterfuels.pl