Bezpieczeństwo

Warter Fuels w ramach realizacji “Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy” zobowiązuje się do należytej troski o bezpieczeństwo nie tylko pracowników wykonujących prace na terenie zakładu, ale również o otoczenie i środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby wyeliminować wszelkie przewidywalne zagrożenia, które mogłyby prowadzić do powstawania strat w środowisku naturalnym, czy utraty bezpieczeństwa zakładu. Dlatego firma posiada wdrożony system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego głównym założeniem jest minimalizacja ryzyka wypadkowego.

W celu zapewnienia właściwej komunikacji i informacji poprzez świadome, zrównoważone działanie zorientowane i uwzględniające potrzeby oraz wymagania szeroko pojętych interesów społecznych, a także ekologicznych w otoczeniu firmy informujemy, że Warter Fuels S.A. został zakwalifikowany do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. W związku z powyższym prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom, a także opracował i przedłożył program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.

Warter Fuels w myśl Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), spełnia definicje dalszego użytkownika, producenta substancji oraz producenta wyrobu.

Zapewniamy, iż wypełniamy wszelkie zobowiązania nałożone treścią Rozporządzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE jak też Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Zapewniamy, iż podejmujemy niezbędne kroki w celu uzyskania informacji o substancjach chemicznych zawartych w naszych produktach wraz z wymaganymi dokumentami zgodnymi z obowiązującymi przepisami REACH.

Bezpieczeństwo – informacja dla społeczeństwa